Istilah Sejarah dan Pengertian Menurut Para ahli

sejarah

Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun. Syajaratun bermaksud pohon atau pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul.

Kata sejarah secara harfiah berasal dari bahasa Arab “syajarah” yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut “tarikh”. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan.

Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam. Dalam kaitan tersebut, ternyata bermacam-macam pengertian sejarah yaitu “silsilah, riwayat, babad, tambo ataupun tarikh

Adapun pengertian sejarah menurut para ahli :

1. Ibn Khaldun (1332-1406M)

Sejarah ialah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

2. Herodotus

Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

3. Muhd.Yusof Ibrahim

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

4. J. V. Bryce

Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia.

5. W. H. Walsh:

Sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti.

6. Patrick Gardiner:

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia.

7. Roeslan Abdulgani:

Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan.

8.Moh. Yamin:

Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan.

Belum ada Komentar untuk "Istilah Sejarah dan Pengertian Menurut Para ahli"

Posting Komentar

Add Your Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel